Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez GS-HYDRO sp. zoo

Arte zgodnie z. 13 ust. 1 yo ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy Panią / Pana, iż:

1)    Administratorem Pani / Pana danych osobowych broma GS-HYDRO sp. z oo z siedzibą w Gdyni [81-185] przy ul. Gołębiej 11;

2)    Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji z Panią / Panem kontaktu, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizacji prawnie u przasadnizionowan art interesante. 6 ust. 1 encendido. b, c lub f. RODO, aw przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 encendido. un RODO;

3)    odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą podmioty trzecie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania;

4)    Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiążykia

5)    podanie przez Panią / Pana danych osobowych może być warunkiem ustawowym bądź umownym lub warunkiem zawarcia umowy - w zależności od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania danego celu przetwarzania, np. zawarcia umowy;

6)    Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

7)    Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

8)    posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, aw przypadku udzielenia zgody zwarcwögwöd märnie na przwöd märnie na przwögwöm. , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)    wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty tradycyjnej na direcciones: ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dirección: ……………… ..

10) w przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter Administrador może pobrać rozsądnjn.

11) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a - po jego powołaniu - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osozözu Panch szczególności przepisy RODO.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Administratorem - ado@gshydro.com

Pliki do pobrania: